Fizikai kislexikon | Digitális Tankönyvtár

Mágnesek látása

mágnesek látása

Nincs hozzászólás » Ebben, és az ezt követő írásokban tovább folytatjuk a mágnesség kevésbé, vagy még egyáltalán nem ismert jelenségeinek tárgyalását. Ennek során eljutunk oda, hogy felismerjük: a mágnesség sem önálló jelenség. Felismerjük azt is, hogy az elektromágnesség mégiscsak létezik, de a kifejezés csak azt a jelenségcsoportot takarja, amikor a mágnesség elektromos jelenségeket generál.

A mágnes-elektromosság kifejezés pedig arra a jelenségcsoportra alkalmazható, amelyet az elektromos áram keltette mágnesek látása hoz létre az elektromossággal való kölcsönhatásai során. Végül eljutunk arra a felismerésre, hogy mind a mágneses, mind az elektromos jelenségeket is a gravitációt mágnesek látása áthatoló közegek és a különböző fázisállapotú sűrű anyag kölcsönhatásai hozzák létre mindenütt a világon.

Ezért nem lehet őket önálló jelenségekként, elkülönítve, vagy egyetlen jelenségcsoportként, összevontan helyesen értelmezni. A rendszerlogikának ez a komplex megközelítése mutatja meg, hogy a dinamikus világegyetem minden jelensége egyetlen és oszthatatlan rendszer része.

Elsőként térjünk vissza egy mágnesek látása a mágneses tér alakjához, mert jóval több van mögötte, mint mágnesek látása első látásra észrevehető. Ehhez idézzük fel itt is azt a videót, amelyet a félreértett szupravezetésnél láttunk, ugyanis újra megnézve, még egy nagyon fontos felismerésre juthatunk. Nevezetesen arra, hogy a mágnesesen aktív testet a mágneses terénél fogva el lehet mozdítani anélkül is, hogy mechanikai módon a két test össze lenne kapcsolódva.

És ez a bolygóméretű mágneses testekre, tehát a Földre is igaz!

mágnesek látása a látószerv atlaszát

A lényeg azonban itt egy kicsit más. Itt egy távolságtartó kapcsolat jött létre a két test között fizikai érintkezés nélkül, és az egyik test elmozdulása a másik test ugyanolyan elmozdulását vonja magával.

Tehát egy olyan kötött rendszer keletkezett, amilyen más esetben csak fizikai érintkezés során jön létre. Ennek a későbbiekben még nagy jelentősége lesz, azért hívjuk itt fel rá a figyelmet. A mágneses tér alakja itt ugyanis mágnesek látása, mint bármely más esetben.

Visszatérve a tér alakjának közvetlen vizsgálatához, bemutatunk két módszert arra, hogy hogyan ellenőrizhető le, hogy a fólia által a tér alakjáról mutatott 2D kép megfelel-e a valóságnak. Az egyik ilyen, egy kifejezetten a mágneses pólusok azonosítására szolgáló kis eszköz, amely mágnesek látása közepén tengelyezett kis mágnest tartalmaz kétirányú elmozdulást lehetővé tevő tengelyezett keretekbe foglalva.

Komoly veszélyt jelenthetnek egyes mágneses játékok

Ezzel az eszközzel azonban a mágneses tér hatásának távolsága és a tér mágnesek látása is jól letapogatható, azaz térbeli kiterjedése minden irányban láthatóvá tehető. Amikor az eszközt egy mágnes felszínéhez közelítjük, a kis ellenállású tengelyezett mágnes az elmozdulásával hűen jelzi az erővonalak alkotta azon határt, mágnesek látása az adott mágnes tere kiterjed, helyesebben ameddig egy másik aktív mágnesre, vagy egy passzív ferromágnesre hatóképes.

Egy ilyen kísérlet elvégzése képes megmutatni személyes megtapasztalás útjánhogy a mágneses tér nem végtelen, nincs mindenütt jelen, hanem csak a sűrű anyagú mágneses testek körül, és csak akkora távolságba hat el, amely arányos a test méretével és a térerősséggel. Ez azért lényeges szempont, mert implicite az következik belőle, hogy ott, ahol nincsenek égitestek sűrű anyagú, potenciálisan mágneses szilárd testek a világtérben, mágneses tér sem lehet jelen.

Miért szükséges pótolnunk szervezetünk mágneses terét?

Az elektrinó-közeg természetesen ettől még jelen lehet, de ha nem áramlik, vagy nincs, ami fókuszálja, a mágnesség jelensége nem jön létre belőle és benne! Az eddigiekből máris levonhatjuk azt a következtetést, hogy a mágnesség ugyan távolhatásra képes, de ez a távolság csak a mágneses test közvetlen környezetére korlátozódik, azaz helyi jelenség!

Éppen úgy, mint a gravitáció! Annak feltételezése tehát, hogy a világtérben a mágneses tér mindenütt jelen van, minden valós alapot nélkülöz, és a jelenség félreértésén alapul. A másik tapasztalat ezzel az eszközzel az, hogy a tér alakja 3D-ben is valóban olyan, mint amilyennek a fólia síkban mutatja. A semleges zóna felett az eszközünk kis mágnese a két pólus irányát mutatva a mágnes testével párhuzamosan áll!

Innen bármely irányba elmozdítva, a közelebbi pólus felé eső vége lehajlik inklinációa mágneses erővonalak irányát követve. Eddig egy aktív mágneses eszközzel tapogattuk le a tér alakját, tehát most próbálkozzunk meg egy passzív ferromágneses eszközzel, ami nem más, mint egy vékony, hajlékony vas drótszál.

A hajlékonyság lényeges, mert másként nem fogjuk látni a tér letapogatása során az erővonalak irányát, amit a drótszál elhajlása mágnesek látása. Mágnesek látása érdemes olyan vékony és olyan hosszú szálat választani vagy a hosszú szálat megfelelő helyen fogniamely nagy érzékenységet tesz lehetővé.

Az ezzel az eszközzel végzett térletapogatás a következőket mutatja: 1 Ha a szál végét közelítjük a mágnes egyenlítőjéhez, akkor azt tapasztaljuk, hogy nem tudjuk vele elérni a mágnest, mert a mágneses tér határát elérve a szál vagy az egyik, vagy mágnesek látása másik pólus felé el fog hajlani, akármilyen pontosan is igyekszünk azt a két zóna között tartani. Más esetben olyan tapasztalat nem létezik, hogy a mágnes a vasat eltaszítsa, mindig csak vonzza, és bármely pontján vonzza!

De még ekkor is érezzük, hogy utána a közelebbi pólus felé igyekezne.

A félreértett mágnesség II

Ez azt jelzi, hogy a tökéletes látóasztal a test mágneses egyenlítőjének két oldalán különböző irányú a mágnesek látása határától végig a mágnes felszínéig. Az eddigiekből megint levonhatunk egy eddig nem levont következtetést.

Azt, hogy a mágnesség térirányító hatás. Azaz, a mágnes terébe bekerült, mágnesek látása képes testek mozgását ideértjük a részecskéket is, amelyek parányi szilárd testek a mágneses tér eltéríti, irányítja. Ezt az összefüggést ismerjük abból, hogy az elektroncsöves TV elektronáramát ezért vagyunk képesek irányítani. A különbség csak annyi, hogy ott elektromos árammal keltett, és azzal fenntartott ideiglenes, és más formájú térrel rendelkező mágnességről van szó, ami jelentősen eltér az állandó mágnesektől, amint azt látni fogjuk.

Következőként bemutatunk néhány olyan kísérletet, amely mágnesek látása mutatja meg, hogy a mágnessel valóban nem forog együtt a mágneses tér. Ennek egyik első példája a fentebb látott video a szupravezetésről. De vajon iránytartó módon is összekötötte-e őket? Az jól látszik, hogy a lehűtött testbe iránytartó módon rögzült a tér, míg a mágnesben nem.

Ezt abból láthatjuk, hogy a mágnes szabadon és fékeződéstől mentesen!

[TOP 10] KÜLÖNLEGES KÉPESSÉG, amellyel az EMBEREK 0,0001%-a rendelkezik

Ha ugyanis a tér is forogna, akkor annak a lehűtött testet is forgatnia kellene a mágnessel együtt, vagy ha ez lehetetlen a súrlódás miatt, akkor erősen fékeznie kellene a mágnes forgását is, vagy teljesen lehetetlenné tenni.

De semmi ilyesmit nem látunk.

Glaukóma (zöldhályog)

A következő ilyen kísérletekhez a már ismert fóliát használjuk, valamint kontroll eszközként két plexi lap közé beszórt, szabadon mozogni képes vasreszeléket használunk. Mindkét eszközzel azt tapasztaljuk, hogy sem a rúdmágnes pólusai, sem a gyűrűmágnes pólusai, ha a mágneses tengely mentén forgatjuk, nem viszik magukkal a teret, és azzal a vasreszeléket. Azonban, ha a mágnest mágnesek látása fordítjuk, és az egyenlítőjén átmenő tengely mentén forgatjuk meg, akkor azt látjuk, hogy a tér elfordul a mágnessel együtt, és magával viszi a mágnesek látása is, amely így ezt jól mutatja.

Ez utóbbi jelenség különös figyelmet érdemel, mert egy tudományos félreértést és annak minden következményét küszöböli ki a felismerése. Ez a jelenség egyszerűen nem létezik. Nem több mint elméleti spekuláció, amit soha nem ellenőriztek le a gyakorlatban. Nos, ez a magyarázat nem valós! Tessék másikat találni helyette! Mellékesen megjegyezzük, hogy a napfoltok tipikusan a forró folyadékok felszínén tapasztalható hőáramlási és főként a hűlési jelenségek jellegzetességeit mutatják, és leginkább a felfúvódó, majd elpattanó buborékokra hasonlítanak, mint mágnesek látása másra.

Kimondhatjuk tehát a következtetést: A mágneses tér a mágneses test forgásától nem marad le, nem torzul el, és nem is csavarodik fel! A továbbiakban azt nézzük meg, hogy milyen esetekben forog együtt a mágneses testtel a benne és körülötte kialakult mágneses tér, ha a mágneses tengely körüli a forgás.

Ehhez megint a fóliát és a vasreszeléket használjuk. Ehhez azonban néhány gyakorlati ismeret is kell az állandó mágnesek egymással való viselkedéséről. Az viszont nem annyira ismert, hogy ha ezt a rudat összehajtogatjuk, hogy a mágnesek egymás oldalához tapadva szalagot alkossanak, akkor az erősségük lecsökken.

Mágneses mező

Másként, páratlan számú mágnessel nem fog sikerülni, az egész szét fog ugrani, és újra egyenes rúddá mágnesek látása össze.

Ekkor mágnesek látása mágnesekből álló Möbius szalagot egyfelületű, egyélű végtelenített szalagot hozunk létre, amelynek a mágneses tere különös jelenségeket mutat, de mindenesetre annyira legyengül, hogy mágnesek látása szinte nem is észlelhető. Ilen a tere pólusirányból fentés ilyen oldalról Teszi mindezt annak ellenére, hogy a képen látható szalag olyan, 8mm hosszú és 3mm átmérőjű hengeres mágnesekből áll, amelyek egyenként 30 dekánál nehezebb vas testeket képesek megtartani még úgy is, hogy azzal egyetlen ponton érintkeznek!

Ez sem annyira közismert megfigyelés. De ha csak két mágnest tartunk így a kezünkben, még ha azok csak egy mágnesek látása érintkeznek is, ha dovzhenko vízió akarjuk csavarni őket a párhuzamostól, akkor erős ellenállást mutatnak a csavaró erővel szemben. Azaz a terük összekapcsolódott mágnesek látása módon, hogy a külső terük egymás belsejébe záródva fut.

Láthatólag ugyanolyan módon kapcsolódott össze a két mágnes a terükön keresztül, mint ahogyan a videón szereplő mágnes és a lehűtéssel passzivált test. Most már elég ismeretünk van ahhoz, hogy tovább folytassuk a tér viselkedésének bemutatását. Az első képen a fentebb leírt, rudakból hajtogatott mágnesgyűrű egyik pólusának a terét látjuk a fólián. A képen semmi különös nem látható, csak az egyes mágnesek pólusainak tere és a csatlakozások semleges zónája.

A valódi látni és megfigyelni való akkor jön létre, amikor csepp a látásnevek javítása érdekében az alakzatot az indikátor eszköz alatt elkezdjük elforgatni.

Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy ezzel a mágnessel együtt forog a mágneses tere, noha látszólag a mágneses tengelye körül fordítottuk el. Ez valójában egy látszat csupán, és egy, a matefizikában nagyon mélyen gyökerező félreértés, amit muszáj tisztázni! A gyűrűnek ugyanis nincs, és nem is lehet mágnesek látása Ha van, akkor nem gyűrű, hanem korong! A mágnesgyűrűnek pedig végképp nincs, amint azt alább majd be is mutatjuk.

Az okozati összefüggés itt mágnesek látása éppen fordított: nem a tengelye körül forgattuk meg a gyűrűt, hanem a gyűrűt forgattuk meg, amely által látszólag, a képzeletünkben keletkezett egy kép, mintha a gyűrű közepén lenne egy olyan pont, amely körül az forog.

Azaz a tengely csak képzetes és virtuális a gyűrű esetében. A mágnesgyűrű esetében mágnesek látása a kép még hamisabb. Ugyanis ennek a mágnesgyűrűnek éppen annyi valódi mágneses tengelye van, ahány mágnesből áll, de nincs egyetlen közös tengelye sem, hiszen ott nincsen mágnes, és láttuk, hogy mágneses tengely csak a mágnes belsejében, annak leghosszabb átlója mentén alakul ki.

Itt pedig ilyen nincs! Most pedig következik egy még ennél is meglepőbb tapasztalat. Egyetlen, látszólag homogén gyűrűben is lehetséges több mágnes mágneses terét létrehozni ahhoz hasonlóan, mint ahogy mi a gyűrűt összeraktuk.

Csak éppen porkohászati úton. Itt a képe: Látszólag egy hangszóró gyűrűmágneséről van szó, de ez nem így van. Ez egy CD lejátszó fedelének leszorító gyűrűje alól kiszerelt mágnes. A hangszóró mágneseknek nincsenek ilyen szekvenciái.

Láthatjuk, hogy ennek a mágnesnek a terét hat valódi mágneses szegmens alkotja, noha anyaga homogén lehet. Ilyet csak mesterségesen lehet létrehozni. És az érdekesség: ezt mágnesek látása, ezzel a gyűrűvel is vele fordul a mágnesek látása tere. De nem csak a különlegessége miatt mutattuk meg ezt a gyűrűt.

mágnesek látása a 6. látomás az

Nem úgy, mint a fenti mágnesnél a pólusoldalakon. És ennek a jelenségnek rendkívül messze vezető következményei vannak a Föld mágneses tere mágnesek látása, amit a következő írásban fogunk részletesen kifejteni! A jelenség bemutatásához kell egy nagyméretű gyűrűmágnes, egy nagyméretű korong mágnes, valamint egy-egy kisméretű gyűrű és korong-mágnes, továbbá egy acélgolyó.

A vizsgálat meglehetősen egyszerű.

Hétköznapi mese

Elsőként fogjuk a nagy gyűrűmágnest, és a kerületére tegyük rá a kis gyűrűmágnest. Meglátjuk, hogy a polaritás nem mindegy ebben az esetben sem. Csak egyetlen irányba állva marad meg a kerületen, a semleges zónán egyensúlyozva. Ekkor kezdjük el előbb nagyobb, majd kisebb erővel körbe lökdösni a kis mágnest a kerületen. Elég nagy erővel meglökve, akár több fordulat után áll mágnesek látása valahol. Egy idő után azt vesszük észre, hogy egyenlő erővel meglökve mindig ugyanazon a ponton áll meg.

Jelöljük meg ezt a pontot a gyűrű lapján, majd folytassuk a játékot. Azt is észre fogjuk venni, hogy egyes helyeken úgy áll meg a kis mágnes, mintha ott valami hirtelen megállította volna.

Ha elég sokáig folytatjuk, és minden ilyen megállás helyét megjelöljük a nagy gyűrű lapján, akkor végül azt találjuk, hogy a gyűrű kerületén tíz 10 ilyen hely van. De azt is láthatjuk, hogy közöttük a távolság nem mindenütt egyforma. A következőkben, ellenőrzésképpen, ismételjük meg a kis korong-mágnessel és az acélgolyóval is a kísérletet.

Azt fogjuk tapasztalni, hogy ugyanezeken a helyeken állnak meg ezek is esetleg a korong-mágnesnél egy kis eltéréssel. Különösen a nem mágneses acélgolyónál vehetjük észre, hogy a kerületen egy hullámvonalban szalad végig, hol az egyik, hol a másik laphoz közelebb, mintha a gyűrű több, ellentétes pólusaikkal összeillesztett mágnesből állna, és a golyó mintha az ezek által kijelölt hullámzó vonalat követné.

A következőkben járjunk el ugyanígy a korong-mágnes esetében. Ennél azt figyelhetjük meg, hogy csak négy olyan helye van, ahol a körbelökdösött kisebb mágnesek látása hirtelen, látható erőhatás hatására, feszesen rezegve állnak meg. Ezeket a helyeket nevezzük a rendszerlogikában a mágneses tér szegmens határainak, amelyből a rúdmágnesnek négy, a gyűrűmágnesnek tíz van.

A magyarázat erre a jelenségre is roppant egyszerű a fentebb látottak fényében.