Tapasztalatok és látomások | Ellen Gould White Könyvtár

És 1 25 látomás, Szent István Társulati Biblia - Ezekiel könyve - Ez 1

Kötelességemnek tartom, hogy veletek mindazt közöljem, amit Isten nekem kinyilatkoztatott.

  1. Прости за проявленную бесчувственность, - сказал Ричард.
  2. Космонавты-исследователи обнаруживали на небесном госте тайну за тайной, но так и не сумели ответить на основные вопросы о природе загадочного инопланетного корабля.
  3. Арчи что-то коротко бросил здешней хозяйке, так что Ричард не успел нацелить на него телескоп транслятора.
  4. Однако существуют три основных фактора, делающие излишнее продолжение его жизни неоптимальным для колонии.

Isten szentjeinek sok akadállyal kell megküzdeni. Kerestem a földön maradt Jézust váró népet, de nem találtam. Egy hang szólott hozzám: Tekints ismét abba az irányba, de nézz egy kissé feljebb!

és 1 25 látomás asztigmatizmus-látás helyreállítása

Ismét arrafelé tekintettem és most egy keskeny, egyenes ösvényt pillantottam meg, amely magasan a világ felett emelkedett. Ezen zarándokoltak a Jézust várók a szent város felé, amely az ösvény túlsó végén volt. Ez a világosság beragyogta az egész ösvényt és szövétnekül szolgált, hogy útközben meg ne botoljanak. Jézus maga haladt népe élén és vezette őket, s mindaddig, míg szemeiket Ráirányították, biztonságban voltak.

és 1 25 látomás a szem gyorsan elfárad

Egyesek csakhamar elcsüggedtek. Ezek azt mondták, hogy a város nagyon messze van, pedig ők azt hitték, hogy sokkal hamarabb odaérnek.

Miért fontos az első látomás?

Jézus oly módon bátorította őket, hogy jobbját felemelte s belőle fényesség áradt a Jézust váró hívőkre. Erre mindnyájan így kiáltottak: Hallelujah!

Elég sok érthetetlen, pontosabban nehezen kikövetkeztethető, ám azért csak fontos elem van benne, ami azért kellene a megértéshez. Elkövettem azt a hibát, hogy a filmnézés előtt pár nappal elolvastam egy kritikát, hát aki írta, az még annyira sem vágta, miről szól a film, mint például én. Szerintem a film második felének történései arról szólnak, hogy a hősnő egyszer már élt itt, az akkori szerelmétől szült egy gyereket, akit a vak nő elvitt egy házaspárhoz, azok nevelték fel. Hogy miért, nem tudom. Na és ez a gyerek jelent meg a favágó a hegyek őrzője házánál, mikor már nagy lett, és mikor a hősnő újra visszatért pontosabban az újra visszatérése után újra visszatért, hiszen közben haza kellett mennie Franciaországba.

Voltak azonban olyanok is, akik könnyelműen megvetették ezt a világosságot, és azt mondták, hogy nem Isten vezette ki őket ily messzire. Ezek mögött kialudt a világosság s lábaik sötétségben botorkáltak; megtántorodtak, elveszítették Jézust szemeik elöl, s alázuhantak az ösvényről az alattuk elterülő sötét gonosz világba. Csakhamar hallottuk Istennek szavát, hatalmas vizek zúgásához hasonlóan, amely közölte velünk Krisztus eljövetelét.

Engedd, hogy a fiatal férfiak vezessenek!

Az élő szentek, a száznegyvennégyezer, megértették az Úr szavát, a gonoszok ellenben mennydörgésnek tartották. Midőn Isten a Megváltó eljövetelét kinyilatkoztatta, kiárasztotta ránk Szentlelkét, úgy, hogy arcunk ragyogni kezdett.

Isten és 1 25 látomás sugárzott szét rólunk, amiként Mózes arca is ragyogott, midőn Sinai hegyéről alájött. Homlokukra ez volt írva: Isten; s az új Jeruzsálem és egy dicső csillag, amely Jézus nevét tartalmazta. A gonoszok bosszankodtak, boldogságunk és szentségünk felett, haragjukban ránk akartak támadni, hogy kezüket ránk tegyék, és börtönbe vessenek bennünket, de ha kezünket kinyújtottuk az Úr nevében, menthetetlenül a földre hullottak.

és 1 25 látomás hogyan lehet helyreállítani a látást a rövidlátásból

Ekkor tudta meg Sátán és iskolája, hogy Isten szeret minket, akik egymás lábait megmostuk, s akik egymást a szent csókkal köszöntöttük. Mindnyájan tudtuk, hogy ez az ember Fiának a jele.

Mély csendben néztük mindnyájan a felhőt, amely mind közelebb jött hozzánk, mind világosabban, fényesebben és dicsőségesebben ragyogott, amíg végül egy nagy, fehér felhővé vált. A felhő felett szivárvány vonult, amelyet tízezernyi angyal vett körül, akik kedvesen énekeltek. A szivárványon az ember Fia ült.

Haja fehér fürtökben omlott vállaira s fején számos korona ékeskedett. Lábai, mint tűzoszlopok; jobb kezében éles sarló, bal kezében pedig ezüst harsona volt. Szemei olyanok voltak, és 1 25 látomás a tűzláng, amely át és átjárta gyermekeit. Minden arc elsápadt s azokat, akik És 1 25 látomás elvetették, sötétség vette körül. Szennytelen-e ruhám?

  • Szent István Társulati Biblia - Ezekiel könyve - Ez 1
  • DÁNIEL KÖNYVE | 7. fejezet - Látomás a világbirodalmakról
  • DÁNIEL KÖNYVE | 8. fejezet - Látomás egy kos és egy bak küzdelméről
  • Tapasztalatok és látomások | Ellen Gould White Könyvtár
  • Все просто, если угадаешь, как легли карты, - ответила Синий Доктор.

Az angyalok még erőteljesebben kezdtek énekelni, miközben a felhő folyton közelebb jött a földhöz. Ti, akik a föld porában alusztok, keljetek fel! Hét napon át vitettünk az üvegtenger felé, ahol Jézus saját kezűleg helyezte fejünkre koronáinkat.

Arany hárfát és győzelmi pálmát is adott.

DÁNIEL KÖNYVE

A száznegyvennégyezer négyszög alakban állt fel az üvegtenger mellett. Egyeseknek rendkívül dicső koronájuk volt, másoknak kevésbé.

Ez a látomás — mely az evangélium visszaállításának kezdetét jelezte — a legjelentősebb esemény Jézus Krisztus feltámadása óta. Joseph Smith alázatos imája evangéliumi igazságok, papsági felhatalmazás, valamint szabadító szertartások visszaállításához vezetett. Bizonyos a munka jövője. Ezeket és további dicső igazságokat tett világossá az a dicsőséges első látomás.

Egyesek koronája telve volt ragyogó csillagokkal, másokén csak néhány csillag tündökölt, de azért mindenki teljesen elégedett volt. Vállunktól fogva bokáig érő ragyogó fehér palástba voltunk takarva.

Új fordítású revideált Biblia

Angyalok vettek körül bennünket, mikor az üvegtengeren át a város kapuja felé indultunk. Jézus most felemelte hatalmas, dicsőséges karját, megragadta a gyöngykaput, kitárta azt ragyogó sarkain s így szólt: Ti megmostátok ruhátokat az én véremben, ti szilárdan megálltatok az én igazságomban, most lépjetek be.

Mindnyájan beléptünk és úgy éreztük, hogy jogunk van a városhoz.

és 1 25 látomás

A királyi székből tiszta vízfolyam eredt, melynek két partján az Élet fája állott. A folyam és 1 25 látomás oldalán egy-egy fa és 1 25 látomás állott tiszta színaranyból. Először azt hittem, hogy két fát látok, de amint ismét odatekintettem, láttam, hogy a csúcsban egyetlen fává egyesülnek azok. Így áll az Élet fája az élet folyamának mindkét partján. Ágai arrafelé hajoltak, ahol mi álltunk. Gyümölcsei fenségesek voltak; mintha arany és ezüst vegyületében keletkeztek volna.

Majd Fitch és Stockmann testvérek, akik Isten országának evangéliumát hirdették — de akiket Isten már előbb elszólított, hogy megmentse őket — hozzánk közeledtek, és élményeink felöl kérdezősködtek, melyek azalatt történek, míg ők a sírban és 1 25 látomás. Akartuk volna elmondani nagyobb küzdelmeinket, de a bennünket körülvevő végtelen dicsőséghez képest azok oly csekélynek látszottak, hogy képtelenek voltunk beszélni róluk s csak azt kiáltottuk: Hallelujah, óh mily könnyű elnyerni a mennyországot!

Készülj fel lelkileg!

Majd pengetni kezdtük arany hárfáinkat, úgy, hogy még az ég boltozata is visszhangzott tőle. Azután feltekintettünk s láttuk a nagy várost, amelynek tizenkét alapja és tizenkét kapuja volt, három-három minden oldalon, s amelynek minden kapujánál egy angyal állott. Majd kívülről szemléltük a városban levő fenséges dolgokat. Láttam ott ezüstösen pompázó házakat, amelyeket négy, gyöngyökkel ékesített csodálatos oszlop támasztott alá. A szentek hajlékai voltak; mindegyiken arany párkány.

Láttam szenteket, kik bementek a házakba, levették koronájukat, és a párkányra helyezték s majd látás elvesztése, a szemek fájnak kijöttek és munkálkodni kezdtek a házak melletti földeken, de nem és 1 25 látomás, mint ahogy nekünk és 1 25 látomás a földön dolgoznunk kell, nem, nem!

Fenséges és 1 25 látomás sugárzott mindnyájuk feje felett s állandóan dicsőítették és magasztalták Istent. Majd olyan mezőre léptünk, hol a legkülönfélébb állatok: oroszlán, bárány, leopárd és farkas a legteljesebb egyetértésben és 1 25 látomás egymás mellett. Közöttük járkáltunk s azok békésen követtek bennünket. Azután egy erdőbe mentünk. Ez az erdő sem hasonlított a mi sűrű sötét erdeinkhez; egészen világos volt s ragyogó színben tündökölt. Észrevettem, hogy vörös szegély húzódik végig ruhájukon.

Koronáik ragyogtak, ruhájuk tiszta fehér volt. Mikor üdvözöltük őket, megkérdeztem Jézustól, hogy kik ezek?

táblázat méretei a látáshoz

Azt felelte, hogy vértanuk, akik érette életüket adták. Nagy csapat gyermeket is láttam mellettük, akiknek ruháján szintén vörös szegély volt.