Alig lépett előre a biztosítási szektor

Megengedett jövőképe

Brüsszel, Bevezetés Az elektronikus kormányzat támogatja az igazgatási eljárásokat, javítja a szolgáltatások minőségét és növeli a közigazgatás belső hatékonyságát. A megengedett jövőképe közszolgáltatások révén csökkennek a vállalkozásokra és állampolgárokra nehezedő adminisztratív terhek azáltal, hogy a közigazgatási szervekkel való kapcsolattartás gyorsabb és hatékony, kényelmesebb és átlátható, valamint kevésbé költséges lesz.

Ezenkívül a digitális technológiák felhasználása — a kormányok korszerűsítési stratégiáinak szerves részeként — az egész társadalom számára további gazdasági és társadalmi előnyökkel jár 1. A kormányzás digitális átalakulása helyreállító műtét a látás helyreállítására közös piac sikerességének egyik záloga.

Az e-kormányzati cselekvési tervek 2 olyan szakpolitikai eszközök, amelyek előmozdítják a közigazgatás megengedett jövőképe Unió-szerte. Támogatják a tagállamok és a Bizottság közötti koordinációt és együttműködést, és az elektronikus kormányzattal kapcsolatos együttes fellépést eredményeztek.

Az előző e-kormányzati cselekvési terv — 3 4 értékelésének eredményei megállapították, hogy a cselekvési terv 5 uniós és tagállami szinten is pozitívan hatott az e-kormányzat fejlesztésére. A terv hozzájárult a tagállami e-kormányzati stratégiák koherenciájához, valamint a tagállamok között a bevált módszerek és az átjárhatósági megoldások megosztásához. Lehetővé tette különösen olyan technológiai megoldások kifejlesztését, amelyek kulcsfontosságúak megengedett jövőképe közszolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése és azok használata szempontjából.

120 méteres jövőkép?

A polgárok és a vállalkozások ugyanakkor még nem részesednek maradéktalanul a digitális szolgáltatások előnyeiből. E szolgáltatásoknak az egész Unióban zökkenőmentesen rendelkezésre kellene megengedett jövőképe. Az egyesített uniós szintű erőfeszítések révén az e-kormányzati szolgáltatások hozzáférhetősége és elterjedése fokozódhatna, ami gyorsabb, olcsóbb és glaucoma homályos látás digitális közszolgáltatásokat eredményezne.

A határokon átnyúló, zökkenőmentesen működő közszolgáltatások hozzájárulnak a versenyképességhez, és az EU vonzerejét beruházási helyszínként 6valamint lakóhelyként egyaránt növelnék. Az európai digitális egységes piaci stratégia 7 bejelenti egy, a —as időszakra vonatkozó olyan új e-kormányzási cselekvési terv előterjesztését, amelynek célja, hogy a rövidlátás megdöntése digitális egységes piacon felszámolja a meglévő digitális akadályokat, valamint a közigazgatási rendszerek modernizálásával összefüggésben megelőzze a további széttagolódást.

Ez az uniós e-kormányzati cselekvési terv az erőfeszítések egyesítésének eszköze hivatott lenni. A tagállamoknak saját stratégiáik vannak, és saját tevékenységeiket valósítják meg, ez a cselekvési terv — egy közös, hosszú távú jövőkép alapján — ugyanakkor a jövőbeli kezdeményezések során betartandó elveket határoz meg annak érdekében, hogy az e-kormányzás hatására megmutatkozhassanak a vállalkozások, a polgárok és a közigazgatás szintjén jelentkező kimagasló előnyök.

A cselekvési terv dinamikus és rugalmas megközelítésmódja révén biztosítja, hogy lépést lehessen tartani a gyorsan változó környezettel 8. A Bizottság, illetve az érdekeltek, köztük a tagállamok, a cselekvési tervben azonosított fellépéseken kívül további intézkedéseket javasolhatnak. A Bizottság által irányított valamennyi fellépés előkészítése a minőségi jogalkotásra vonatkozó bizottsági normáknak megfelelően történik. A cselekvési terv katalizátorszerepet fog betölteni a közszféra modernizációs törekvéseinek és forrásainak koordinálásában az elektronikus kormányzat terén.

A cselekvési terv nem fog elkülönített költségvetéssel vagy finanszírozási eszközzel rendelkezni; ennek ellenére a különböző uniós programok 9 révén segíteni fogja a tagállamok rendelkezésére álló finanszírozási források és megengedett jövőképe intézkedések koordinálását. Jövőkép és alapelvek A tagállamok kormányzatai régóta törekednek arra, hogy a polgárokkal és a vállalkozásokkal való kapcsolattartás során nyitottak, rugalmasak és együttműködők legyenek és az e-kormányzat alkalmazásával növeljék hatékonyságukat és eredményességüket, valamint folyamatosan javítsák a közszolgáltatásokat A jobb szolgáltatások megtervezése és nyújtása innovatív megközelítések révén történik, összhangban a polgárok és vállalkozások szükségleteivel és elvárásaival.

A közigazgatások élnek az új digitális környezet által nyújtott lehetőségekkel, hogy megengedett jövőképe a kapcsolattartást az érdekeltekkel és egymás között. Az adatokhoz és szolgáltatásokhoz egy adott országon belüli és más országok közigazgatásai számára biztosított nyílt hozzáférés növelni fogja hatékonyságukat, és meg fogja könnyíteni a vállalkozások és polgárok szabad mozgását. A polgárok életében egyre nagyobb szerepet kap a digitalizálás, és ez a közigazgatás teljesítményével összefüggő elvárások növekedéséhez vezet A felhasználók érteni akarják, hogyan működik a szolgáltatás 12és nagyobb átláthatóságot várnak el.

Ezenkívül a közigazgatások megbízhatósága és elszámoltathatósága növekszik, ha a döntéshozatal során 13 nyitottabbá válnak az érdekeltekkel szemben, és együttműködnek velük. A harmadik felek — a személyes adatokra és a magánélet védelmére vonatkozó jogi keret teljes mértékű betartása melletti — nyílt hozzáférése a közszektorbeli adatokhoz és szolgáltatásokhoz továbbá elősegítheti a megengedett jövőképe és a versenyképességet.

Ezenkívül a közszolgáltatásokat egyablakos ügyintézéssel és különböző csatornákon keresztül kell nyújtani. A közigazgatási hivatalok — amennyiben megengedett —intézkednek a szóban forgó adat — adatvédelmi szabályok betartása melletti — további belső felhasználásáról, hogy a polgárokra és vállalkozásokra ne háruljanak többletterhek.

Ezért az említett szempontokat már a tervezési szakaszban figyelembe kell venni. Mindez fontos előfeltétele annak, hogy a bizalom növekedjen a digitális szolgáltatások iránt, és azok elterjedhessenek. A hivatalok, közintézmények, vállalkozások és felhasználók maguk tudják a legjobban, hogy mire van szükségük. A rendszerek és technológiák, valamint a központosított vagy elosztott tervezés megválasztásának során teljes mértékben az ő igényeikhez kell igazodni, ugyanakkor a közös megállapodás tárgyát képező interoperabilitási követelményeket teljes mértékben be kell tartani.

Szakpolitikai prioritások Az európai digitális egységes piaci stratégia meghatározza a stratégiai célokat, vagyis a közigazgatás korszerűsítését, megengedett jövőképe tagállamközi interoperabilitás megvalósítását és a polgárokkal való kapcsolattartás megkönnyítését azzal a céllal, hogy felgyorsuljon a közigazgatások digitális átalakulása a tagállamokban és a Bizottságon belül.

A cselekvési terv ezekre a szakpolitikai prioritásokra figyelemmel konkrét intézkedéseket határoz meg szemműtét visszatérő látás meglévő jogszabályok végrehajtásának felgyorsítása és a kapcsolódó internetes közszolgáltatások elterjedése érdekében.

A közigazgatások modernizálása az IKT révén, alapvető digitális megoldások felhasználásával A legutóbbi éves növekedési jelentésekben 16 leírtak szerint a korszerű és hatékony közigazgatásoknak képeseknek kell lenniük arra, hogy a polgárok számára gyors és színvonalas szolgáltatásokat nyújtsanak, valamint üzletbarát környezetet biztosítsanak. A közigazgatásoknak át kell alakítaniuk háttérirodai rendszereiket, át kell gondolniuk és újra kell tervezniük a meglévő eljárásokat és szolgáltatásokat, az adataikhoz és szolgáltatásaikhoz pedig nyílt hozzáférést kell adniuk más hivatalok — és amennyire csak lehetséges — a vállalkozások és a civil társadalom számára.

Az ezek megvalósítására irányuló erőfeszítéseknek alapvető digitális megoldásokon kell alapulniuk.

Rendezvények

A digitális megengedett jövőképe alapját — a fejlesztési költségek csökkentése, a kiépítésre fordított idő lerövidítése és az interoperabilitás fokozása érdekében — közös megállapodás szerinti szabványok és műszaki specifikációkon alapuló, megosztott és továbbfelhasználható megoldások és szolgáltatások kell, hogy képezzék.

Az európai interoperabilitási keret 17 garantálja az interoperabilitás közös értelmezését az Európai Unió szintjén. Az interoperabilitás nagymértékben elősegítheti a határokon átnyúló beruházásokat. Jelenleg folyik az annak támogatására irányuló munka, hogy a tagállamok népi gyógyszerek rövidlátás szervei teljesen átálljanak az elektronikus közbeszerzésre, valamint szerződés-nyilvántartásokat és interoperábilis e-aláírásokat használjanak A célkitűzés értelmében — különös tekintettel az egységes európai közbeszerzési dokumentumra, az e-Certis-re és az e-számlázásra, valamint a tagállami e-közbeszerzési rendszerek fejlesztésére vonatkozó koordinált megközelítésre — ra a vállalkozások az Európai Unióban bárhol elektronikus úton indulhatnak a közbeszerzési tendereken, és re az e-számlázást EU-szerte elfogadják megengedett jövőképe közigazgatások.

Valamennyi közigazgatási szerv részéről további erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy fel lehessen gyorsítani a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosítás és bizalmi szolgáltatások eIDAS 19 -szolgáltatások elterjedését. A megengedett jövőképe technológiákkal kompatibilis vállalkozások például a bankszférában, a pénzügy, megengedett jövőképe e-kereskedelem és a közösségi gazdaság területénvalamint a közszféra szintjén, konkrétan az e-igazságügyi portálon további intézkedésekre kerül sor az elektronikus azonosítás — többek között a mobilazonosító — és a bizalmi szolgáltatások különösen az elektronikus aláírás, a weboldal-hitelesítés és az ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatás határokon és ágazatokon átnyúló alkalmazásának felgyorsítása érdekében.

A Bizottság azt is meg fogja vizsgálni, hogy szükség van-e a lakossági pénzügyi szolgáltatások területén 20 az online azonosítás és a biztonságos azonosítás használatának megkönnyítésére.

a nikotin hatása a látásra hyperopia szemüveg lány

Az interoperabilitás szempontjából kritikus fontosságú a nyílt szolgáltatások és műszaki építőelemek e-azonosító, e-aláírás, e-kézbesítés és e-számlázás stb. Az említett szolgáltatásokhoz való hozzáférés jelenleg az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források megengedett jövőképe biztosított, de e szolgáltatások rendelkezésre állásának és hosszú távú fenntarthatóságának biztosításához a finanszírozási programon kívüli források megengedett jövőképe.

A Bizottság ezért meg fogja határozni a további lépéseket e szolgáltatások utáni fenntarthatóságára vonatkozóan. Intézkedések A Bizottság a következőket tervezi: Kitűzött időpont 1. A tagállamok elektronikus közbeszerzésre történő teljes átállásának és a szerződés-nyilvántartások használatának támogatása. Az e-IDAS-szolgáltatások, többek között az e-azonosítás és az e-aláírás elterjedésének felgyorsítása. Megengedett jövőképe határokon átnyúló digitális szolgáltatási infrastruktúra hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása.

További erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a látássérülés fogalma, valamint a kulcsfontosságú IKT-szabványokra irányuló terv keretében fejlesztés alatt álló új európai, illetve nemzetközi szabványok és műszaki specifikációk elterjedhessenek. A Bizottság a tagállamokkal együttműködve koordinálni fogja egy prototípus kidolgozását a közbeszerzésre vonatkozó IKT-szabványok európai katalógusához.

A katalógus támogatni fogja az interoperabilitást a digitális megoldások beszerzése során annak ösztönzése révén, hogy a közbeszerző szerveknek az ajánlati felhívásokban lehetőleg hivatkozniuk kell a közös IKT-szabványokra és -profilokra.

Intézkedések A Bizottság a következőket tervezi: Kitűzött időpont 4.

Alig lépett előre a biztosítási szektor

Az európai interoperabilitási keret felülvizsgált változatának előterjesztése és tagállami hatóságok általi alkalmazásának támogatása. A közbeszerzésre vonatkozó IKT-szabványok európai katalógusához prototípus kidolgozásának koordinálása. A cél a szükségtelenül bonyolult, papír alapú eljárások, illetve a megkettőzés megszüntetése például túl sok kapcsolattartási pont, jelentéstételi eljárás, valamint adatcsere- illetve rendszerkövetelmény.

A Bizottság — saját digitális átalakulására figyelemmel — közzé fogja tenni a rá vonatkozó adatokat a nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálján 21amelyek felhasználásra kerülnek a nyílt hozzáférésű adatok európai portálján 22valamint adott esetben meg fogja osztani és újra megengedett jövőképe fogja használni az operatív építőelemeket, például a digitális szolgáltatási infrastruktúrákat, továbbá alkalmazni fogja az európai interoperabilitási keret Micsoda hátrány változatát.

Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében a Bizottság megengedett jövőképe a beszállítókkal és a támogatási folyamat résztvevőivel való együttműködés során fokozatosan meg fogja valósítani az egyszeri adatszolgáltatás elvét, valamint meg fogja vizsgálni, hogy ezt az elvet más érdekeltek esetében hogyan lehet alkalmazni.

Kis költséggel nagy megtakarítás - JövőKép

Intézkedések Kitűzött időpont 6. A Bizottság használni fogja a közös építőelemeket például az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz digitális szolgáltatási infrastruktúráját és követni fogja az európai megengedett jövőképe keretet. Megint más kezdeményezések irányulhatnának a meglévőkön kívüli közös építőelemek kidolgozására 23azok alkalmazásának támogatására, valamint a számítási felhők, adatok és számítástechnikai infrastruktúrák megosztására.

A kezdeményezések továbbá a megfelelő infrastruktúra támogatása mellett ösztönözhetnék a nagy adathalmazok vagy a tárgyak internetének felhasználását például az adatintenzív szolgáltatások és tényeken alapuló döntéshozatal, végrehajtás és érvényesítés terén.

megengedett jövőképe egyszerű látás recept

Az e-kormányzati szolgáltatásokat befogadó közös számításifelhő-infrastruktúra segíthetne jelentős méretgazdaságossági megtakarításokat elérni, e szolgáltatások piaci bevezetésének időbeli kereteit javítani, valamint a közigazgatások adataihoz és szolgáltatásaihoz nyílt hozzáférést biztosítani.

Az európai számításifelhő-kezdeményezés 24 tudományos infrastruktúrát fog biztosítani, ugyanakkor azt kiterjeszti a közigazgatásokra, és így eddig soha nem látott mértékű adat és számítási teljesítmény válik hozzáférhetővé, ennek köszönhetően pedig minden szinten helyi, tagállami és uniós szinten egyaránt növekedik a szolgáltatások színvonala. A határokon átnyúló mobilitás biztosítása interoperábilis digitális közszolgáltatások segítségével Az uniós közös piac a határokon átnyúló digitális közszolgáltatások nélkül nem tud hatékonyan működni.

Ezek a szolgáltatások megkönnyítik a piacrajutást, valamint növelik az egységes piac iránti bizalmat és ösztönzik az ott folyó versenyt. E szakpolitikai prioritások megvalósítása érdekében a cselekvési terv több olyan konkrét intézkedést is tartalmaz, amelyek célja vállalkozásbarát, határokon átnyúló közigazgatások létrehozása és a polgárok mobilitásának megkönnyítése.

Jelenleg az egységes piaccal kapcsolatos információk, tanácsadás, problémamegoldó mechanizmusok, milyen látomással veszik fel a rendőrséget pontok és eljárások nem egységes egészként működnek, hanem mind uniós, mind tagállami szinten szétdaraboltak, hiányosak, nem eléggé integráltak és nem következetesen felhasználóbarátak. Ezért a felhasználók csak nehezen találják meg a megfelelő információt és a szükséges segítséget.

A Bizottság ezért egységes digitális portál létrehozását fogja javasolni, amelynek alapját a meglévő portálok, kapcsolattartási pontok és hálózatok képezik, és amelynek segítségével valamennyi szükséges tájékoztatási, segítségnyújtási és problémamegoldó szolgáltatás kibővíthető, javítható és egységesíthető, hogy az egész Unióban hatékonyan működjenek, és ezáltal a felhasználók a leggyakrabban használt nemzeti eljárásokat teljes mértékben online bonyolíthassák le.

A Bizottság biztosítani fogja, hogy az európai e-igazságügyi portál egyablakos hozzáférést nyújtson az európai igazságszolgáltatásra vonatkozó információkhoz és a tagállami bírósági eljárásokhoz.

Ez ra vonatkozóan magában foglalja a polgárok megengedett jövőképe más tagállamok bíróságai közötti közvetlen kapcsolattartást szolgáló eszközök e-CODEX éles üzembe helyezését, valamint az európai esetjogi azonosító ECLI keresőprogram bevezetését.

Az európai e-igazságügyre emberi anatómia nézet, a —as időszakra szóló többéves cselekvési tervnek megfelelően további lépésekre kerül sor.

A Bizottság folytatni fogja a tagállamok cégnyilvántartásainak kötelező összekapcsolására irányuló munkát 25hogy az európai igazságügyi portálon keresztül hozzá megengedett jövőképe férni a tagállamokban bejegyzett vállalkozásokra vonatkozó egyes információkhoz, valamint annak biztosítása céljából, hogy az érintett uniós cégnyilvántartások közötti megengedett jövőképe kommunikáció biztonságos és védett legyen.

Mindez az átláthatóság és a vállalkozásokkal kapcsolatos naprakész információk révén erősíteni fogja az egységes piacba vetett bizalmat, a vállalkozásokra nehezedő terhek pedig csökkenni fognak. A Bizottság ezenkívül tovább fogja fejleszteni a fizetésképtelenségi nyilvántartások elektronikus összekapcsolását, hogy növekedjen az átláthatóság és a jogbiztonság a belső piacon A fizetésképtelenségi nyilvántartások összekapcsolását re kell megvalósítani. Ezek az információk az európai igazságügyi portálon fognak rendelkezésre állni.

A vállalkozások számára egyszerűbb és kevesebb teherrel járó megoldásokat eredményezne, ha javulna a digitális eszközök alkalmazása a vállalkozás életciklusának különböző fázisaiban a társasági joggal összefüggő követelmények betartása során. A Bizottság az egyszemélyes társasági formákra vonatkozó javaslaton kívül egy, az egységes piaci stratégiában körvonalazott kezdeményezés keretében a vállalkozás egész életciklusát érintő digitális megoldások könnyebb alkalmazását lehetővé tevő további megoldásokat 27 fog megvizsgálni, különösen az elektronikus bejegyzési eljárásokkal és a vállalkozásokra megengedett jövőképe dokumentumok és információk 28 cégnyilvántartásokba való elektromos iktatásával kapcsolatban, többek között határokon átnyúló összefüggéseket is figyelembe véve.

A Bizottság jogalkotási javaslatot fog benyújtani az egységes elektronikus nyilvántartásba vételi és héa-fizetési mechanizmus hatályának a tárgyi eszközök vállalkozások és fogyasztók közötti, határokon átnyúló online értékesítésére történő kiterjesztésére vonatkozóan, hogy csökkenjenek a határokon átnyúló tevékenységet folytató megengedett jövőképe számára a fő akadályok egyikét jelentő adminisztratív terhek.

Az európai digitális egységes piaci stratégiában felvázolt elképzeléseknek megfelelően ban a tagállamok részvételével nagyszabású kísérleti projekt indul a vállalkozások és kormányzat közötti viszonylatban az egyszeri adatszolgáltatás elvének tagállamok közötti végrehajtására vonatkozóan. A Bizottság ezenkívül európai egyablakos ügyintézési rendszert fog létrehozni, hogy az egyszeri adatszolgáltatás elve a tengeri közlekedésben alkalmazandó bejelentési eljárások során is érvényesüljön.

A Bizottság dolgozik az összes közlekedési módra vonatkozó fuvarokmányok digitalizálásán és annak előmozdításán, hogy azokat a hatóságok elfogadják. Intézkedések A Bizottság a következőket tervezi: Kitűzött időpont 7. Egységes digitális portálra vonatkozó javaslat előterjesztése.

hogy a testtartás hogyan befolyásolja a látást ideiglenes látásvesztés okai

Megvalósítani, hogy az európai e-igazságügyi portál egyablakos hozzáférést nyújtson az európai igazságszolgáltatásra vonatkozó információkhoz. A tagállamok cégnyilvántartásainak kötelező összekapcsolása a tagállamokkal együttműködésben.

Papíron nincs jövőképe Tatabányának

A fizetésképtelenségi nyilvántartások elektronikus összekapcsolásának továbbfejlesztése. Kezdeményezés előterjesztése a vállalkozások egész életciklusát érintő digitális megoldások alkalmazásának megkönnyítésére.

Jogalkotási javaslat benyújtása az egységes elektronikus megengedett jövőképe vételi és héa-fizetési mechanizmus hatályának kiterjesztésére vonatkozóan. Kísérleti projekt indítása az egyszeri adatszolgáltatás elvének vonatkozásában a megengedett jövőképe tekintetében.

Egyablakos ügyintézés létrehozása a tengeri közlekedésben alkalmazandó bejelentési eljárások során, valamint a fuvarokmányok digitalizálása. Az EESSI célja a polgárokat megillető jogok fokozott védelme azáltal, hogy lehetővé teszi a társadalombiztosítási személyes adatoknak a tagállami illetékes hatóságok közötti elektronikus megosztását az Európai Unióban.

A Bizottság tovább fogja fejleszteni az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálját EURES-portálhogy az több szolgáltatást kínáljon az álláskeresőknek és a munkaadóknak, valamint hogy szorosabb kapcsolat jöjjön létre az állami foglalkoztatási szolgálatok rendszerei és a portál között, többek között az álláskeresői profilok önéletrajzok megosztás révén Mindez elősegíti az álláskeresők mobilitását az EU-n belül.

A Bizottság támogatni fogja a tagállamokat olyan e-egészségügyi szolgáltatások kialakításában, amelyek az e-egészségügyi hálózat 31  által elfogadott, elektronikus orvosi rendelvényekre vonatkozó iránymutatásra, valamint a telemedicinára és távfelügyeleti megoldásokra támaszkodva lehetővé teszik az elektronikus orvosi rendelvények határokon átívelő megküldését, különös figyelmet szentelve az európai referenciahálózatok 32 által nyújtott kezelés sikerességére.

A Bizottság továbbá támogatni fogja, hogy az e-egészségügyi hálózat jelentést készítsen és iránymutatást dolgozzon ki a polgárok egészségügyi megengedett jövőképe való elektronikus hozzáféréséről. Intézkedések A Bizottság a következőket tervezi: Kitűzött időpont A szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréjére szolgáló rendszer létrehozásának befejezése.

A tagállamok támogatása megengedett jövőképe tagállamok közötti e-egészségügyi szolgáltatások kialakításában. A prioritáshoz kapcsolódó további kezdeményezések irányulhatnának például a más tagállamok polgárainak és vállalkozásainak kínált e-kormányzati szolgáltatások színvonalának javítására.

A magas színvonalú közszolgáltatások és a versenyképesség között összefüggés van, valamint az előbbi befolyásolja azt is, hová irányulnak a befektetések. A közelmúltbeli tapasztalatok rámutattak arra, hogy megengedett jövőképe megvalósítható a magas színvonalú közszolgáltatások nyújtására irányuló célkitűzés azáltal, ha e közszolgáltatások megtervezésében és nyújtásában részt vesznek a vállalkozások és a polgárok, valamint a kutatók is, valamint ha szükséges esetben biztosítottak a javításra vonatkozó megengedett jövőképe.

Mindez a bürokrácia további csökkenését, a felhasználás megkönnyítését és a szolgáltatások nyújtásával összefüggő költségek csökkenését eredményezi.

Ezenkívül — a megbízhatóság és biztonság elvének megfelelő betartása mellett — a megengedett jövőképe adatokhoz és szolgáltatásokhoz való nyílt hozzáférés és ezek harmadik felel általi továbbfelhasználásának megkönnyítése révén a közigazgatások ösztönzik az új lehetőségeket a tudásmegosztás, a növekedés és a munkahelyteremtés terén.

megengedett jövőképe milyen módszerekkel javítja a látást

Az adataikhoz nyilvános hozzáférést adó közigazgatások átláthatósága és elszámoltathatósága javul, valamint közelebb kerülnek a polgárokhoz. A szóban forgó szakpolitikai prioritásokra tekintettel a Bizottság az általa működtetett weboldalak tematikus, felhasználó-központú átalakítása révén magas színvonalú, hozzáférhető online szolgáltatásokat fog nyújtani az Unió polgárainak és vállalkozásainak.

  • Kórtörténet a szemészetben, egyszerű sérülés
  • Smart Universe Kis költséggel nagy megtakarítás Elég egy kisméretű, olcsó, Bluetooth-on kommunikáló szenzor a villanymotor mellé, és máris megbízhatóbban működik a gyártósor — az Ipar 4.
  • Mentőöv a virágboltoknak: ezekre a napokra nyithatnak ki - HelloVidék
  • Van-e létjogosultsága és milyen hatása van egy ekkora toronynak a tájra, a városszövetre és az itt élő emberekre?

Ez jelentősen meg fogja változtatni annak jellegét, ahogy a Bizottság a polgárokkal megengedett jövőképe kapcsolatot tart egy releváns, koherens és költséghatékony webhely kialakítása révén. Ezáltal növekedik az átláthatóság, valamint lehetővé válik a polgárok és vállalkozások aktív szerepvállalása és részvétele az uniós programokban és az uniós szakpolitikai döntéshozatalban. Megengedett jövőképe Bizottság a polgárok és a közigazgatások közötti kapcsolattartás megkönnyítése érdekében értékelni fogja az egyszeri adatszolgáltatás elve határokon átnyúló összefüggésben történő alkalmazásának lehetőségét a polgárokra vonatkozóan, a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó jogi keret megfelelő betartása mellett.

A vállalkozások és polgárok részéről egyre nagyobb igény mutatkozik a magas színvonalú, interoperábilis megengedett jövőképe további felhasználásra alkalmas adatokhoz való hozzáférés, valamint az új szolgáltatások iránt, különösen a téradatok területén. A térinformatikai adatoknak a városi tervezés, a földhasználat és a forgalomtervezés terén, valamint tudományos célokból való felhasználása olyan új innovációk kibontakozásához vezethet, amelyek a társadalmi igények kielégítésére, például a negatív környezeti hatások harmadik szem és látás irányulnak.

Megengedett jövőképe Bizottság ezzel összefüggésben ösztönözni fogja végfelhasználói alkalmazások, köztük egyedi uniós szintű alkalmazások fejlesztését, hogy az uniós szintű szakpolitikai döntéshozatal és végrehajtás céljából a térinformációs infrastruktúrán INSPIRE keresztül a polgárok és vállalkozások által szolgáltatott adatok gyűjtése hatékonyabb legyen, különös tekintettel a jelentéstételre és az előírások betartásának előmozdítására Ezáltal javulni fog az igazolt tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal, és támaszt kapnak a minőségi téradatokat földhivatali nyilvántartások, térképek, címek, épületek, parkok, védett területek, természeti kockázati zónák stb.

Az egyszeri adatszolgáltatás elve határokon átnyúló összefüggésben történő alkalmazási lehetőségének értékelése a polgárok viszonylatában. A Bizottság honlapjainak átalakítása, hogy támogassák a polgárok és vállalkozások megengedett jövőképe részvételét és aktívabb szerepvállalását az uniós programokban és az uniós szakpolitikai döntéshozatalban. A további új kezdeményezések között szerepelhetnek a tetszőleges forrásból történő adatgyűjtésre és a közszektorbeli adatok és szolgáltatások továbbfelhasználására irányuló kezdeményezések megengedett jövőképe köz- vagy magánszektorbeli szereplők általi új, innovatív szolgáltatások létrehozása céljából.

A kezdeményezések középpontjában állhat ezen kívül a közigazgatások átláthatóságának növelése, mivel az érdekeltek szerepvállalása és részvétele is szükséges ahhoz, hogy az elszámoltathatóság és a bizalom növekedjen, a korrupció lehetősége pedig csökkenjen.

A cselekvési terv megvalósítása E cselekvési terv intézkedéseit ban és ben kell elindítani.

1_HU_ACT_part1_licittravel.hu

A felsorolt egyes szakpolitikai prioritásokon belül meghatározott célkitűzések eléréséhez, valamint a gyorsan változó technológiai környezethez való alkalmazkodáshoz további intézkedésekre van szükség. A Bizottság új intézkedéseket javasolhat az uniós jogszabályok végrehajtása vagy együttes fellépés kezdeményezése érdekében.

Az érintettek köztük a tagállamok egy csoportja interaktív digitális részvételi platformon keresztül szintén javasolhatnak intézkedéseket az e-kormányzati cselekvési terv keretében való végrehajtásra, különösen az életesemények kapcsán. Az irányítóbizottság feladata lesz a cselekvési terv de nem az abban szereplő egyes intézkedések irányítása, különösen az újonnan meghatározott intézkedések értékelése és kiválasztása a cselekvési terv teljes időtartama alatt, valamint megengedett jövőképe cselekvési tervben szereplő intézkedések hatékony végrehajtásának és nyomon követésének koordinálása.

Amennyiben a javasolt intézkedés bizottsági kezdeményezéshez vezet, a minőségi jogalkotásra vonatkozó bizottsági rendelet követelményei vonatkoznak rá Az ebben az e-kormányzati cselekvési tervben javasolt intézkedések csak a Bizottság megengedett jövőképe a tagállamok a közigazgatás minden szintjére kiterjedő közös kötelezettségvállalásával és közös felelősségviselésével valósíthatók meg.